Jump to content

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje fyzickým i právnickým osobám komplexní právní poradenství. Poskytováním právních služeb se zejména rozumí odborné konzultace, rozbory právních vztahů, sepisy smluv, sepisy žalobních návrhů a jiných podání, zastupování před soudy a správními úřady, obhajoba v trestním řízení.

Zajišťujeme právní pomoc především v těchto právních oborech:

Občanské právo

Poskytujeme konzultace, právní rozbory, sepisy smluv (zejm. kupní, darovací, zástavní, půjčky aj.). Zabýváme se problematikou věcných práv, závazků, odpovědnosti za škodu a bezdůvodné obohacení.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti dědického práva včetně zastupování v dědickém řízení, poradenství při sepisu závěti, posouzení platnosti závěti, uplatnění práv neopomenutelného dědice atd.

Nemovitosti

Právní služby při převodech nemovitostí (zejm. kupní a darovací smlouvy, vypořádání podílového spoluvlastnictví, zástavní smlouvy, věcná břemena) včetně advokátní úschovy, ověření podpisu a vypracování návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti nájemních vztahů, sepis nájemních smluv o nájmu bytu i nebytových prostor.

Problematika podílového spoluvlastnictví, uspořádání vztahů mezi spoluvlastníky, vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou nebo soudní cestou.

Rodinné právo

Návrhy na rozvod manželství včetně úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů, zastupování v soudním řízení. Sepis veškerých návrhů a dohod pro tzv. "nesporný rozvod".

 

Právní služby podnikatelům

Poskytujeme komplexní právní služby pro podnikatele, zejm. odborné poradenství v oblasti obchodního práva, smluvní agenda, vymáhání pohledávek, vedení mimosoudních jednání i soudních sporů.

 

Trestní a přestupkové právo

Obhajoba v trestním řízení přípravném i v řízení před soudem. Poskytujeme právní pomoc při podání vysvětlení. Sepis trestních oznámení a zastupování poškozeného v trestním řízení. Právní služby v oblasti dopravních přestupků včetně zastoupení v přestupkovém řízení.

Soudní řízení

Zastupování v řízení před soudy. Sepis žalobních návrhů včetně návrhu na platební rozkaz. Posouzení žalovaných nároků, obrana žalovaných, sepis odvolání či odporu proti platebnímu rozkazu. Právní zastoupení v exekučním řízení, úzká spolupráce s exekutorskými úřady.

Elektronická konverze dokumentů.

Správní právo

Správní řízení, stavební řízení, řízení před katastrálním úřadem, správní soudnictví (správní žaloby, kasační stížnosti).

Ústavní právo

Podání ústavní stížnosti včetně zastupování před Ústavním soudem ČR.

 

 

Oznámení 

Mimosoudní řešení sporů

Advokátní kancelář touto cestou informuje klienty, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klient, který je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) vzniklých ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

>>